Mã code Sản phẩm danh mục thiết bị số, max 500K đơn từ 3 Triệu