Code khuyến mãi Áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình, max 10 Triệu