Code giảm giá Áp dụng cho Nhà Cửa – Đời Sống, max 200K đơn 1.2 Triệu