Mã code Áp dụng ngành Điện Tử Công Nghệ, max 300K từ 500K