Mã code Áp dụng ngành Công Nghệ, max 1Tr đơn từ 1,2Tr