Code khuyến mãi Áp dụng Ngành Điện Tử, max 250K đơn 500K