Code giảm giá Sản phẩm từ Vadata, max 50K đơn từ 50K