Code giảm giá Áp dụng 4 ngành Đời Sống, max 50K từ 300K