Code giảm giá Áp dụng 4 ngành Đơi Sống, max 100K đơn từ 300K