Code giảm giá 12H: Áp dụng ngành Điện Tử, max 100K đơn từ 1 Triệu