Code giảm giá 12H: Áp dụng cho 4 ngành Đời sống, max 44K đơn từ 44K