Áp dụng hầu hết các ngàng hàng cho đơn từ 1.699 Triệu