Các sản phẩm thương hiệu trong chương trình cho đơn từ 149K